Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (w skrócie PO IR) dofinansowuje projekty innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. PO IR jest drugim pod względem budżetu program w ramach nowej perspektywy. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Osie priorytetowe:
• Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa (3,85 mld euro)
• Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (1,04 mld euro)
• Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (2,2 mld euro)
• Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego (1,2 mld euro)
• Pomoc techniczna (0,29 mld euro)
Sposób finansowania projektów zależy głównie od rodzaju oraz specyfiki projektu.