Zapewnimy Ci kompleksowy pakiet usług

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania funduszy unijnych

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania funduszy unijnych

Proces pozyskiwania dofinansowania z EU jest procesem skomplikowanym. Ale korzystanie z Funduszów Unijnych daje wiele korzyści. Ważne jest aby wybrać właściwy projekt unijny, realizować założone cele oraz przygotować poprawnie wypełnioną dokumentację. Każdy wniosek jest poddawany weryfikacji wymogów formalnych, które są określone w Regulaminie konkursu. Dobrze wypełniony wniosek to jest już połowa sukcesu. Tylko poprawnie wypełniony wniosek będzie dopuszczony do oceny.

Szczegółowe analizy i opinie z zakresu prawa

Szczegółowe analizy i opinie z zakresu prawa

Dzięki szczegółowej analizie prawnej można wyeliminować wszelkie ryzyka prawne w procesie wdrażania oraz realizacji projektu. Ułatwia to tak że późniejsze funkcjonowania firmy. Radca prawny dokonuje analizy projektu zgodnie z prawem krajowym oraz wspólnotowym.

Analiza Finansowa<br />
przedsiębiorstwa

Analiza Finansowa
przedsiębiorstwa

Projekt musi być skierowany na osiągniecie zysku. Poprawnie przygotowana prognoza finansowa jest dużym atutem dla skutecznego projektu. Celem takiej analizy jest pokazanie, że realizacja projektu jest opłacalna przy uwzględnieniu wszystkich wydatków oraz przychodów. Plan finansowy przedsięwzięcia musi być spójny z całym projektem.

Możliwość wejścia na rynki wschodnie

Możliwość wejścia na rynki wschodnie

EUIC oferuje usługi konsultingowe klientom zainteresowanym rozpoczęciem lub poszerzeniem działalności na rynkach wschodnich. Dokonujemy szczegółowej analizy rynku docelowego. Sprawdzamy jak wygląda miejscowy rynek, warunki wejścia oraz czy ten rynek oferuje możliwość zarobku.

Analiza projektów

Analiza projektów

Analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania (kryteria oceny, konkurencyjność, szans na otrzymanie dofinansowania).

Źródła finansowania

Źródła finansowania

Dobór najkorzystniejszego źródła finansowania dostosowanego do potrzeb klienta.

Współpraca

Współpraca

Nawiązanie współpracy z renomowanymi jednostkami badawczymi oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukową, którzy zapewnią odpowiedni dostęp do potencjału działań naukowych.

Wnioski

Wnioski

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dotacje wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności, model biznesowy, model finansowy).

Weryfikacja

Weryfikacja

Weryfikacja i uzgodnienie ze zleceniodawcą parametrów biznesowych (proponowanych celów i ich mierników) zawartych we wniosku, koniecznych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego z udziałem przedmiotowej dotacji.

Dokumentacja

Dokumentacja

Zgromadzenie dokumentacji zgodnie z kryteriami formalnymi podanymi przez Instytucję Wdrażającą właściwy program.

Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo w fazie realizacji projektów wraz ze stałym monitoringiem dostępności funduszy pod kątem przedstawionych przez zamawiającego projektów.

Nadzór

Nadzór

Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, spełnieniem kryteriów formalnych, pilotowaniem projektu podczas oceny merytorycznej i formalnej.

Rozliczenia

Rozliczenia

Rozliczenia projektów obejmujące przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami, nadzór nad prawidłowa realizacją projektu, doradztwo w zakresie rozliczania wydatków, spełnienia procedur unijnych.

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie podczas kontroli projektu i przygotowanie sprawozdań z realizacji inwestycji i jej efektów.